Lennuohutus

Üheks olulisemaks lennundussektorit ühendavaks võtmeteemaks on lennuohutus, mille tagamine eeldab lennundusega seotud valdkondade (sh regulaatorid, lennuliiklusteenindused, lennujaamad, lennuoperaatorid jne) tihedat koostööd. Lennuliiklusteenindustel on selles kontekstis täita oma kindel roll – sujuva ja ohutu lennuliikluse tagamine, vähendades riski õhusõidukite omavaheliseks kokkupõrkeks ja õhusõiduki kokkupõrkeks maapinnaga.

Ohutusjuhtimissüsteem (Safety Management System) on süstemaatiline lähenemine lennuohutuse juhtimisele, sisaldades vajalikke organisatoorseid struktuure, vastutusi, põhimõtteid, protseduure.

Ohutusjuhtimissüsteemi ja selle elementide toimimise korraldamine on Lennuliiklusteeninduses ohutuse- ja kvaliteedi osakonna vastutusalas. Erinevate spetsialistide kaasamisega (lennujuhid, insenerid, tehnikud, lennuinfo osakonna töötajad, juhtkond jt) töötatakse välja ettevõtte lennuohutusalased põhimõtted ning tagatakse nende juurutamine ja toimimine.

Lennuohutusega on meil süsteemselt tegeletud alates 1997. aastast ning 2006. aastast on ohutusjuhtimissüsteem viidud vastavusse Euroopa Lennuliikluse Ohutuse Organisatsiooni (EUROCONTROL) regulatiivsete ohutusnõuetega (ESARR 3). Ohutusjuhtimissüsteemi loomisel on tuginetud nii rahvusvahelistele kui siseriiklikele nõuetele.

Ohutusjuhtimissüsteemi (SMS) võtmeelementideks on:

  • positiivse ja ennetava ohutuskultuuri (Safety Culture) loomine organisatsioonis;
  • ohutusalaste juhtimispõhimõtete kirjeldamine ja ohutuseesmärkide püstitamine (Safety Policy and Objectives);
  • ohutusalaste riskide haldamine (Safety Risk Management);
  • ohutuse soovitud taseme saavutamine (Safety Achievement) ohutusnõuete ja protseduuride täitmise, kompetentse personali tagamise ning ohutusalase koostöö kaudu;
  • ohutuse tagamine (Safety Assurance) ohutusalastest juhtumitest teavitamise, nende uurimise ja parendustegevuste elluviimise, ohutusnäitajate mõõdistamise, muudatuste juhtimise, ohutusalaste ülevaatuste ja auditite läbiviimise ning nendest tulenevate parendustegevuste elluviimise kaudu;
  • ohutuse edendamine (Safety Promotion) ohutusalase teadlikkuse tõstmise, tõhusa ohutusalase teabe vahetamise, kogemuste jagamise ning koolitamise kaudu.