Maksustamine, maksmisest vabastamine ja allahindlused

Kalkulaator

Marsruudi navigatsioonitasu
Terminali navigatsioonitasu
Starditasu
Kokku

Maksustamine, maksmisest vabastamine ja allahindlused

 1. Hindadele lisandub käibemaks vastavalt Käibemaksuseaduses kehtestatud määradele ja korrale.

 2. Marsruudi navigatsioonitasu ja terminali navigatsioonitasu maksmisest on vabastatud:
  1. seoses üksnes valitseva monarhi ja tema pereliikmete või riigipeade, valitsusjuhtide ja ministrite visiitidega nende ametiülesannete täitmise ajal või erandjuhul muu Eesti Vabariigile välispoliitiliselt olulise ametliku visiidiga või humanitaarmissiooniga seotud lend. Teenustasu maksmisest vabastamiseks peab Välisministeerium Lennuliiklusteeninduse Aktsiaseltsile esitama eelneva taotluse ning lennuplaanil tuleb märkuste lahtris („Other information“) lennu staatus asjakohaselt märkida;
  2. otsimis- ja päästelend asjakohase pädeva asutuse loal. Tasust vabastamiseks peavad lennuplaanis olema esitatud asjakohased vabastamise aluseks olevad andmed;
  3. humanitaarabilend asjakohase pädeva asutuse loal. Tasust vabastamiseks peavad lennuplaanis olema esitatud asjakohased vabastamise aluseksolevadandmed;

  4. lend Eesti õhuruumi puutumatuse tagamise või kaitsmise eesmärgil. Tasust vabastamiseks peavad lennuplaanis olema esitatud asjakohased vabastamise aluseks olevad andmed;

  5. Eesti kaitseväe-, tolli- ja politseitegevusega seotud lend. Tasust vabastamiseks peavad lennuplaanis olema esitatud asjakohased vabastamise aluseks olevad andmed;
  6. lend lennuliiklusteenuse osutaja(te) side-, seire- ja/või navigatsiooniseadmete kontrollimiseks, kui neid seadmeid kasutatakse või kavatsetakse kasutada lennuliiklusteenuse osutamisel;

  7. lend tagasipöördumiseks lähtelennuväljale tehnilistel põhjustel või halva ilma tõttu;

  8. Eesti Vabariigi ja välisriigi vahelisel vastastikkusel põhimõttel välisriigi riikliku õhusõiduki lend. Tasust vabastamiseks peavad lennuplaanis olema esitatud asjakohased vabastamise aluseks olevad andmed;

  9. lend Avatud Taeva Lepingu alusel Eesti õhuruumis. Tasust vabastamiseks peavad lennuplaanis olema esitatud asjakohased vabastamise aluseks olevad andmed.
 3. Arved punktides 11.1-11.5 ja 11.8-11.9 näidatud lendude teenindamise eest esitab Lennuliiklusteeninduse Aktsiaselts valitsusasutusele, kelle valitsemisalasse kuulub tasudest vabastatud lennuga seonduv tegevusala.
 4. Terminali navigatsioonitasu allahindluseks õppelendudele (õppelennuks loetakse lendu, mida õppija sooritab õpilasena või lendurina koolitusprogrammi raames) Tallinna ja Tartu lennuvälja lähi- ja lähenemisalas on 50%, kui on täidetud järgmised tingimused:
  1. õppelend ja/või selle aluseks olev koolitusprogramm on eelnevalt kirjalikult kooskõlastatud Lennuliiklusteeninduse AS lennuandmete talitusega;
  2. lennuplaanil on märge “RMK/SCHOOLFLIGHT”.