Tehnika

Põhinõueteks sidetehnilisele toele on: seadmete suur töökindlus, nende mitmekordne reserveeritus, parameetrite suur täpsus, süsteemide seisundite pidev jälgimine ja operatiivinfo salvestamine, andmete terviklikkus ja kõrge turvalisus. Kvaliteetne tehniline tugi baseerub hooldus- ja remondi süsteemil ning vastavaid pädevusi omaval tehnilisel personalil.

Lähtudes lennundus-süsteemides kasutatavatest tööpõhimõtetest, võib need kasutatava tehnoloogia alusel jagada kaheks: hetkel kasutuses olevad nn. konventsionaalsed süsteemid ja CNS/ATM (Communication, Navigation, Surveillance and Air Traffic Management System) tehnoloogial baseeruvad süsteemid (ICAO kasutab terminit FANS – Future Air Navigation Services), mille laialdane kasutuselevõtt on värskelt alanud. Suurim erinevus süsteemide vahel seisneb selles, et CNS/ATM süsteemid baseeruvad valdavalt andmevahetusvõrkudel ja satelliitsidel, ning neil on seetõttu suur potentsiaal. Seda põhjusel, et konventsionaalsete süsteemide rakenduste ressursid on ammendatud ja prognoositava lennuoperatsioonide arvu kasvu tingimustes ei ole need enam piisavad, et tagada lendude korraldamise süsteemi nõuetele vastavat läbilaskevõimet ja täpsust.

Uute tehnoloogiate väljatöötamiseks ja rakendamiseks on käivitatud kaks suurt programmiSESAR Euroopas ja NexGen USA-s. Süsteemide koostalitlusvõime tagamiseks Euroopas tuleb teenuseosutajatel jälgida Euroopa Komisjoni määrust 552/2004. Mitmete tehnoloogiate rakendamine Euroopas on reguleeritud Rakendamismäärustega, mis peavad tagama Euroopa regiooni üheaegse ja harmoniseeritud arengu.

Kvaliteetne tehniline tugi baseerub hooldus- ja remondisüsteemil ning vastavaid pädevusi omaval tehnilisel personalil. Põhinõuete täitmise, (CNS/ATM) raadiosidenavigatsiooni ja seiresüsteemide eest vastutab EANS-i sidetehnika osakond.

LENNUJUHTIMISE TEHNOLOOGIAKESKUS

Lennujuhtimise tehnoloogiakeskusesse koondatakse kõikidelt seadmetelt saabuv informatsioon, mida kontrollitakse, seejärel töödeldakse ja lõpuks edastatakse lennujuhtidele.

Keskuses paiknevatest süsteemidest olulisemad on:

 • Sidekommuteerimise süsteem (VCS – Voice Communication System). VCS-i ülesandeks on integreerida kõik keskusse tulevad ja sealt väljuvad otseühendused, lennunduse raadiokanalid ja avariiteadustamise süsteemi infokanalid ühtseks tervikuks ja võimaldada lennujuhtidel kasutajasõbralikku ühenduste haldamist;
 • Lennuandmete töötlemise süsteem (FDPS – Flight Data Processing System). Kasutatakse õhuruumis olevate lennukite kohta käiva teabe töötlemiseks;
 • Seirerandmete töötlemise süsteem (SDPS – Surveillance Data Processing System). Kasutatakse seireandmete töötlemiseks ja õhuruumi situatsiooni kirjeldava pildi loomiseks;
 • Õhuruumi situatsiooni esitlussüsteem (ODS – Operational Display System). On lennuohutuse tagamise (Safety Nets) ja lendude jälgimise (Flight Monitoring) üks vahendeid, mille kasutuselevõtt vähendab tekkida võivate õhusõidukite vaheliste konfliktide  arvu;
 • Lennuvoogude planeerimisvahendid;
 • Ühtse aja süsteem;
 • Salvestus- ja taasesitusseadmed.

TUGISÜSTEEMID

Tugisüsteemidena käsitletakse aeronavigatsiooniteenuse osutamisega seotud tugiteenuste tehnilisi lahendusi:

 • lennujuhtidele abi teabe andmine;
 • lennuplaanide ettevalmistamine;
 • lennutrasside kohta käiva ja meteoroloogilise teabe edastamine õhuruumi kasutajatele;
 • aeronavigatsioonilise teabe ettevalmistamine, vahetamine ja levitamine elektroonilisel kujul;
 • süsteemide testimine.

Tehnika osakond korraldab ka ettevõtte äritegevusi toetavate tarkvaraliste keskkondade ülesseadmist ja käitamist:

 • tööaja planeerimise ja –arvestuse süsteem;
 • lennujärgsete andmete töötlemine ja arvete koostamine;
 • personali koolitus;
 • arendustegevuse ja muudatuste juhtimine;
 • raportite haldamine;
 • varade haldamine.