Lennundusteave

Aeronavigatsiooniteabe ehk lennundusteabe all mõistetakse andmeid ja informatsiooni, mida vajatakse lendude planeerimisel ja läbiviimisel.

Lennundusteabe kogumise, töötlemise, vormindamise, avaldamise ja levitamisega tegeleb AIP grupp.

Lennundusteabe peamiseks väljaandeks on pidevalt uuendatav Eesti lennundusteabe kogumik (Estonian Aeronautical Information Publication – AIP). AIP on saadaval ainult elektrooniliselt HTML ja PDF formaadis. Elektroonilises formaadis AIP (eAIP) avaldatakse internetis ja on kättesaadav aadressidel aim.eans.ee ja eaip.eans.ee.

Lennuprotseduuride disainimine ja lennunduskaartide koostamine on kaks põhilist valdkonda, millega lennunduskaartide grupp tegeleb.

  • Protseduuride disainimine tagab ohutu ja takistustevaba trajektoori pilootidele lennuväljade läheduses lendamiseks halva ilma tingimustes. Lisaks koostavad protseduuridisainerid ekspertiise planeeritavatele ehitistele, andes hinnangu, kas planeeritavad hooned hakkavad mõjutama kehtivaid lennuprotseduure.
  • Lennunduskaartide hulka kuuluvad nii lennuväljade kaardid kui õhuruumi kaardid (nt erinevate piirangualade kohta, kus ajutiselt lendamine on keelatud või lubatud eritingimustel). Lisaks annab kaardigrupp koostöös Lennuametiga välja visuaallennukaarti (VFR kaart) ning haldab andmebaase lennuväljade ning õhuruumi andmete ja kõrgtakistuste kohta.

Rahvusvaheline NOTAM-büroo (NOF), lennuliiklusteeninduse büroo ehk ATS büroo (ARO) ja lennueelne teabeteenindus (BOF) on koondatud lennuinfo grupi alla.

  • NOF vastutab lendude planeerimiseks ja sooritamiseks vajaliku kiireloomulise teabe (NOTAM, SNOWTAM) avaldamise ja levitamise eest.
  • ARO vastutab lennuplaanide esitamise ja lennuliiklusteeninduse teadete levitamise ning vastuvõtmisega seotud teenuste eest.
  • BOF vastutab lennueelse informatsiooni bülletäänide (PIB) ettevalmistamise ja levitamise eest õhusõidukite meeskondadele või käitajate esindajatele vastavalt nende vajadustele lennuplaanis kajastuvate marsruudi andmete alusel.

Täpsem teave ja kontaktid: https://aim.eans.ee