Toetuste maksmise ja annetuste tegemise kord

 1. Lennuliiklusteeninduse Aktsiaselts (edaspidi AS) võib lennundusvaldkonna teadus- ja arendustegevuse eesmärgil rahaliselt toetada juriidilisi ja füüsilisi isikuid (edaspidi Isikud) kui see aitab kaasa AS-i tegevus- ja finantseesmärkide saavutamisele.
 2. Toetuse maksmise ja annetuse tegemise aluseks on Isiku taotlus, mis peab olema taotletavate summade kasutamise osas piisavalt detailne otsustamaks summade sihtotstarbelisuse üle.
 3. Toetuse või annetuse eraldamisel lähtutakse põhimõttest, et eraldatav summa ei ületaks kolmandikku projekti kogumaksumusest.
 4. Toetuste maksmiseks ja annetuste tegemiseks kinnitatakse eelarve nõukogu poolt koos ettevõtte eelarvega. Eelarves ei või ühe majandusaasta kohta ette näha suuremat toetuste ja annetuste väljamaksmisega seotud kulu kui 0,5% sellele eelneva kolme majandusaasta keskmine puhaskasum. Nimetatud kulu sisaldab endas ka sellelt makstavaid riiklikke makse.
 5. Juhatus esitab nõukogu liikmetele koos teiste nõukogu koosoleku materjalidega kokkuvõtte saabunud ning käesolevale korrale vastavate taotluste kohta toetuste maksmiseks ja annetuste tegemiseks koos omapoolse arvamusega. 
 6. Konkreetse toetuse või annetuse otsustamise õigus on AS-i nõukogul. Otsuseid toetuste ja annetuste eraldamise kohta võib teha vaid jooksva aasta summade kasutamise kohta.
 7. Juhatus saadab kõikidele toetuse ja annetuse taotluse esitajatele kirjaliku teate nende taotluse rahuldamise, osalise rahuldamise või rahuldamata jätmise kohta, tulenevalt nõukogu otsustest ja aastaeelarves kinnitatust. Kui aastaks eraldatud summad on juba kasutatud, võib juhatus kohe taotlejale teatada, et sel aastal AS antud taotlust ei rahulda.
 8. Lepingud toetuste ja annetuste summade ülekandmiseks sõlmib juhatus. Lepingus peab olema ära näidatud toetusena makstavate või annetusena tehtavate summade kasutamise sihtotstarve, aruandluse kord ning sanktsioonid summade mittesihipärase kasutamise puhul. Nõukogul on õigus oma otsuses toetuse või annetuse summa eraldamise kohta kehtestada täiendavaid nõudmisi või tingimusi sõlmitavale lepingule.
 9. Juhatus teeb vähemalt kord kvartalis nõukogule ülevaate toetusteks ja annetusteks eraldatud summade kasutamise ning täidetud lepingute kohta.
 10. Nõukogu otsuse alusel eraldatud kuid samal aastal kasutamata jäänud toetussummad või annetused kuuluvad väljamaksmisele järgmisel aastal ning need ei vähenda uue aasta vastavat eelarvet uute otsuste jaoks.
 11. Nõukogu otsuse alusel eraldatud, kuid taotlejapoolsete puuduste tõttu lepingu sõlmimisel või selle täitmisel kasutamata jäänud summad loetakse kasutatuks ja need ei kandu järgmisesse aastasse.
 12. Teave makstud toetuste ja tehtud annetuste kohta avaldab juhatus Aktsiaseltsi veebilehel 3 tööpäeva jooksul peale vastava otsuse tegemist ja see peab olema avalik 5 aasta jooksul toetamise lõppemisest või annetuse tegemisest. Veebilehel märgitakse ära toetuse saaja nimi või nimetus, toetuse summa ja  põhjendus, kuidas see toetus aitab kaasa äriühingu tegevus- ja finantseesmärkide saavutamisele.