Lennuliiklusteeninduse Aktsiaseltsi aktsiakapitali suurendamine

Lähtudes äriseadustiku § 298 lõike 1 punktist 2 ja § 305 lõikest 1, riigivaraseaduse § 5 lõike 1 ning § 76 lõike 3 punktidest 4 ja 5 ning Vabariigi Valitsuse 10.06.2021. a korraldusest nr 225 „Volitus Lennuliiklusteeninduse Aktsiaseltsi aktsiakapitali suurendamiseks“:

1. Suurendada Lennuliiklusteeninduse Aktsiaseltsi aktsiakapitali 5 000 000 (viie miljoni) euro võrra summani 10 112 940 eurot.
2. Lasta välja ja märkida 500 000 (viissada tuhat) uut aktsiat nimiväärtusega 10 (kümme) eurot iga aktsia. Aktsiate omanikuks saab Eesti Vabariik Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi kaudu.
3. Aktsiate eest tasumine toimub rahalise sissemaksena Lennuliiklusteeninduse Aktsiaseltsile summas 10 000 000 (kümme miljonit) eurot, millest ühe aktsia nominaalväärtus on 10 eurot kogusummas 5 000 000 (viis miljonit) eurot ja ülekurss 10 eurot kogusummas 5 000 000 (viis miljonit) eurot.
4. Aktsiate eest tasub ainuaktsionär enne aktsiakapitali suurendamise avalduse esitamist äriregistrile.