Kasutustingimused

Droonikaart on tarkvararakendus (edaspidi rakendus), mille kaudu Lennuliiklusteeninduse AS (edaspidi EANS) avaldab Eesti Vabariigi õhuruumi mehitamata õhusõiduki süsteemi geograafilised piirkonnad ja nii alalised kui ka ajutised piirangualad koos kehtivate reeglitega ning mille kaudu saab rakenduse kasutaja (edaspidi kasutaja) registreerida mehitamata õhusõiduki lende üle kogu Eesti Vabariigi õhuruumi ja taotleda õhkutõusuluba Tallinna lähialas (edaspidi teenus). Teenuse eesmärk on muuta mehitamata õhusõiduki lennutamise ja õhuruumi reeglid kasutajale arusaadavamaks ning lihtsamini järgitavamaks, tõstes seeläbi õhuruumi ohutust.

Rakenduse kasutustingimused moodustavad õiguslikult siduva kokkuleppe (edaspidi ka leping) kasutaja ja EANSi vahel seoses rakenduses EANSi poolt kasutajale teenuse osutamisega ja rakenduse kasutajapoolse kasutamisega.

Rakenduse kasutustingimustele nõustumuse andmisega kinnitab kasutaja, et on lepinguga tutvunud, sellest täielikult aru saanud ja sellega nõustunud. EANSil on õigus igal ajal ühepoolselt muuta rakendust ja selle kasutustingimusi.

 1. Mõisted ja lühendid
  1. algmäärus - EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) 2018/1139, 4. juuli 2018, mis käsitleb tsiviillennunduse valdkonna ühisnorme ja millega luuakse Euroopa Liidu Lennundusohutusamet ning millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusi (EÜ) nr 2111/2005, (EÜ) nr 1008/2008, (EL) nr 996/2010, (EL) nr 376/2014 ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiive 2014/30/EL ning 2014/53/EL ning tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrused (EÜ) nr 552/2004 ja (EÜ) nr 216/2008 ning nõukogu määrus (EMÜ) nr 3922/91;
  2. EANS - Lennuliiklusteeninduse AS;
  3. kasutaja – rakendust kasutav isik, keda käsitletakse ühtlasi mehitamata õhusõiduki süsteemi käitajana määruse artikli 2 tähenduses;
  4. leping – käesolevad kasutustingimused, mis moodustavad õiguslikult siduva kokkuleppe kasutaja ja EANSi vahel seoses rakenduses EANSi poolt kasutajale teenuse osutamisega ja rakenduse kasutajapoolse kasutamisega;
  5. määrus - KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2019/947, 24. mai 2019, mehitamata õhusõidukite käitamise normide ja menetluste kohta;
  6. rakendus – droonikaart, mille kaudu osutatakse ja kasutatakse teenust;
  7. teenus – rakenduse kaudu avaldab EANS Eesti Vabariigi õhuruumi mehitamata õhusõiduki süsteemi geograafilised piirkonnad ja nii alalised kui ka ajutised piirangualad koos kehtivate reeglitega ning rakenduse kaudu saab kasutaja registreerida mehitamata õhusõiduki lende üle kogu Eesti Vabariigi õhuruumi ja taotleda õhkutõusuluba Tallinna lähialas.
 2. Rakenduse kasutamine
  1. Rakenduse kaudu kättesaadavale teenusele on võimalik juurde pääseda vajalike tehniliste lisaseadmete (riist- ja tarkvara) olemasolul ning üksnes internetiühenduse abil. Internetiühenduse suhtes ei ole kehtestatud konkreetseid tehnilisi nõudeid, kuid internetiühenduse kiirus võib teenuse kvaliteeti mõjutada.
  2. Teenuse kasutamiseks tuleb kasutajal rakendus veebilehitsejas avada või nutiseadmesse alla laadida ja installida.
  3. Rakenduse kasutamine toimub EANSi poolt kasutajale käesoleva lepinguga antud ülekandmise õiguseta ja tagasivõetava lihtlitsentsi alusel. Lihtlitsents tagab juurdepääsu rakendusele ja annab õiguse rakenduse kasutamiseks lepingus toodud tingimustel veebilehitsejas või nutisseadmes. Lihtlitsents on tasuta ja kehtib rakenduse veebilehitsejas kasutamise algusest kuni kasutamise lõpuni või rakenduse alla laadimisest nutiseadmesse kuni selle kustutamiseni.
  4. Rakendust on võimalik igal kasutajal kasutada mehitamata õhusõiduki süsteemi geograafiliste piirkondade ja nii alaliste kui ka ajutiste piirangualade ning neis kehtivate reeglite vaatamiseks. Mehitamata õhusõiduki lennu registreerimiseks ja õhkutõusuloa kooskõlastamiseks tuleb kasutajal luua endale kasutajakonto.
  5. EANS osutab teenust Eesti Vabariigi õhuruumi piires. Kasutajale avaldatakse Eesti Vabariigi õhuruumi mehitamata õhusõiduki süsteemi geograafilised piirkonnad ja nii alalised kui ka ajutised piirangualad koos kehtivate reeglitega, mis on kehtestatud asjakohaste riigiasutuste poolt kooskõlas Eesti Vabariigi õigusaktidega.
 3. Rakenduse kättesaadavus ja muutmine
  1. Andmeedastuse turvalisuse tagamiseks kasutatakse SSL-krüpteeringuga turvaprotokolli, mis on äratuntav selle järgi, et veebilehitseja aadressireal algab kirje kujul "https". EANSil on õigus seda miinimumstandardit vastavalt tehnilistele ja turvanõuetele edasi arendada ja muuta.
  2. Rakenduse kasutamine on tasuta, „olemasoleval kujul“ ja „kättesaadaval kujul“. EANS ei taga rakenduse katkestusteta või veavaba kättesaadavust. Rakenduses esinevate tõrgete või vigade korral teeb EANS kõik selleks, et need võimalikult kiiresti kõrvaldada. Kui rakenduse kasutamine on tehniliste vigade tõttu piiratud, ei vastuta EANS otsese ega kaudse kahju eest, mis on tekkinud sellest, et rakendus ei toimi või seda ei ole võimalik soovitud viisil kasutada.
  3. EANS võib rakendust perioodiliselt ajakohastada. Rakenduse edukaks toimimiseks teostatakse aeg-ajalt tarkvarauuendusi ning nende alla laadimine nutiseadmesse on vajalik, kuna nimetatud uuendused sisaldavad uusi funktsionaalsusi või muudatusi olemasolevates vms. Kui kasutaja ei paigalda uuendust mõistliku aja jooksul, ei vastuta EANS uuenduse puudumisest tingitud lepingutingimustele mittevastavuse eest.
 4. Konto registreerimine
  1. Pärast rakenduse avamist on vähemalt 16-aastasel kasutajal võimalik endale luua kasutajakonto (edaspidi konto). Konto loomiseks tuleb kasutajal ennast Smart-ID või Mobiil-ID abil autentida. Kasutajad, kes on määruse mõistes erikategooria käitajad ning kes ei ole Eesti Vabariigi kodanikud ja kellel ei ole Smart-ID või Mobiil-ID autentimise võimalust, saavad EANSi poolt ettenähtud korras ennast e-maili teel autentida.
  2. Peale autentimist tuleb kasutajal esitada registreerimistaotluses nõutavad andmed ja laadida üles seal näidatud dokumendid.
  3. Kasutaja kasutab konto loomisel õigeid, täpseid ja täielikke andmeid ning hoiab need ajakohasena. Kasutaja vastutab sisestatud andmete eest täies ulatuses, EANS nende õigsust ei kontrolli.
  4. Kasutaja ei tohi oma kontot kolmandale isikule müüa või rentida ega luua võltsitud ja/või ebaseaduslikke kontosid.
  5. Kasutaja ei tohi lubada kolmandatel isikutel oma kontot kasutada. Kasutaja vastutab oma konto turvalisuse ja sisselogimisandmete konfidentsiaalsuse eest.
 5. Kasutaja õigused, kohustused ja vastutus
  1. Kasutajal on õigus:
   1.  kasutada teenust lepingus näidatud ulatuses, mahus ja tingimustel;
   2.  teha EANSile ettepanekuid teenuse parendamiseks;
   3.  saada EANSilt infot teenusega seotud küsimustes.
  2. Kasutaja on kohustatud:
   1.  kasutama rakendust sihtotstarbeliselt;
   2.  tagama, et tema poolt rakendusse sisestatud ja lisatud andmed on õiged, täpsed, ajakohased ja täielikud ning viiruste ja muu pahavara vabad;
   3.  olema kursis mehitamata õhusõiduki käitamistingimustega ning hankima kõik vajalikud load ja kooskõlastused;
   4.  teavitama EANSi rakenduses ilmnevatest vigadest ja/või tõrgetest ja/või asjaoludest, mis takistavad rakenduse kasutamist;
   5.  teavitama EANSi rakenduses ilmnevatest puudustest, mis ei takista tal rakendust kasutamast, kuid mis on teenuse juures eksitav;
   6.  järgima kõiki Euroopa Liidus ja Eesti Vabariigis mehitamata lennundusega seotud vastu võetud õigusakte ja asjakohaseid juhendmaterjale.
  3. Kontot kasutades kasutaja:
   1.  mõistab, et rakendusse tema poolt ainuüksi andmete sisestamine ei kujuta endast õiguslikult kehtivat õhkutõusuluba ega muud luba või kinnitust, mis annab õiguse kasutada mehitamata õhusõidukit;
   2.  vastutab konto juurdepääsu, kasutamise kontrollimise ja turvalisuse eest ning igasuguse konto kaudu toimuva tegevuse eest, välja arvatud juhul, kui kasutaja on teavitanud EANSi oma konto väärkasutamisest;
   3.  annab nõusoleku konto kasutamine ajutiselt peatada või blokeerida määral, mil see on vajalik
    1.     rakenduse turvalise ja õiguspärase kasutamise tagamiseks, sh kelmuste ennetamiseks, riskide analüüsimiseks, uurimiseks või
    2.     tagamaks, et kasutaja järgib lepingus sätestatut või
    3.     õigusaktidest tulenevate nõuete või kohtulahendi või õiguskaitseorgani või muu järelevalve- või riigiasutuse määruse vms täitmiseks.
  4. Kasutaja kohustub viivitamata teatama, kui leiab aset mõni järgmistest olukordadest, et EANS saaks väärkasutuse vältimiseks blokeerida juurdepääsu kasutaja kontole:
   1.  loata juurdepääs kasutaja kontole või selle loata kasutamine või
   2.  sisselogimisandmete kadumine või kolmandate isikute kätte sattumine või
   3.  konto ohustatus või kui see on kättesaadav kolmandale isikule või
   4.  muu olukord, mille tulemusena kasutaja võib kaotada võimaluse kontrollida oma konto kasutamist.
  5. Kasutajal ei ole õigust:
   1.  kasutada rakendust mittesihipäraselt;
   2.  määruses sätestatud alustel mehitamata õhusõidukit käitada kui tema poolt on esitamata vajalikud andmed või kui nimetatud andmed on esitatud ebatäielikult. Sellega võrdsustatakse ka ebaõigete või ebapiisavate andmete esitamine ning ebaõigeks muutunud andmete parandamata jätmine;
   3.  käitada mehitamata õhusõidukit, kui selleks puudub vajalik luba ja/või, kui see võib ohustada õhuruumi ohutust, teist sõidukit või teist isikut;
   4.  anda kolmandale isikule juurdepääsu oma kontole;
   5.  kopeerida, muuta või kustutada andmeid või muul viisil segada rakenduse tavapärast toimimist ja/või teenuse osutamist, s.h proovida saada juurdepääsu rakendusele sellisel otstarbel.
  6. Rakenduse kaudu tehtavate toimingute õiguspärasuse ja nendega seotud tagajärgede eest vastutab kasutaja. Võimalikud vaidlused kolmandate isikutega lahendab kasutaja iseseisvalt ilma EANSi sellesse kaasamata.
  7. Kasutaja vastutab igasuguse kahju eest, mis tekitatakse rakendusele, EANSile või kolmandale isikule või nende varale kasutaja poolt    rakenduse kasutamisega, sh lepingu ja/või kehtivate õigusaktide rikkumise eest. Lisaks kahju hüvitamisele tasub kasutaja kõik kaasnevad kulud ja kahjutasud ning vabastab EANSi täielikult kolmandate isikute nõuetest.
  8. Kasutaja ei vastuta EANSi ja/või kolmanda isiku süül aset leidnud rikkumise või tekitatud kahju eest, välja arvatud juhul, kui kasutaja on seotud nimetatud kolmanda isiku tegudega.
 6. EANSi õigused, kohustused ja vastutus
  1. EANSil on õigus kasutaja konto kasutamine ajutiselt peatada või blokeerida lepingus toodud tingimustel.
  2. EANSil on õigus kasutaja konto kustutada ja/või talle teenuse osutamist piirata, kui kasutaja puhul avastatakse lepingu rikkumine või kasutaja või tema kontol toimuv tegevus ei ole õiguspärane.
  3. EANS kohustub tegema endast kõik oleneva, et rakendus toimiks ja teenuse osutamine toimuks lepinguga ettenähtud korras ja mahus. Puudusteks ei peeta rikkeid või talitlushäireid, mis ei mõjuta õhuruumi ohutust ja millel on lühiajaline mõju.
  4. EANS vastutab üksnes otsese varalise kahju tekitamise eest, kui EANS on tekitanud sellise kahju tahtlikult või raskest hooletusest. Sellised nõuded peab kasutaja esitama viivituseta, kuid mitte hiljem kolme kuu jooksul alates kahju aluseks oleva asjaolu tekkimisest.
  5. Igal juhul on lepingust tulenevate mistahes nõuete, sh lepinguvälistest võlasuhetest või muudel alustel tekkinud nõuete puhul, EANSi koguvastutus piiratud summaga, mis ei ületa 500 eurot.
 7. Isikuandmete töötlemine
  1. Rakenduse kasutamine konto kaudu eeldab kasutaja andmete, sh isikuandmete (nimi, mobiiltelefoninumber, e-maili aadress) ja rakenduse kasutamise käigus tekkivate andmete töötlemist EANSi poolt ning nende edastamist isikutele, kes on seotud teenuse osutamisega (nt järelevalve asutus, erinevad riigiasutused jne).
  2. Vastavalt algmääruse artikli 72 lõikele 1 vahetavad komisjon, EANS ja muud riiklikud pädevad asutused kogu teavet, mis on neile kättesaadav seoses algmääruse ja selle alusel vastu võetud delegeeritud õigusaktide ja rakendusaktide kohaldamisega ja mis on asjakohane teistele osapooltele nende algmäärusest tulenevate ülesannete täitmiseks. Eesti Vabariigi pädevatel asutustel, kellele on usaldatud õnnetuste ja vahejuhtumite uurimine või tsiviillennunduses toimunud vahejuhtumite analüüs, on samuti õigus pääseda ligi sellele teabele oma ülesannete täitmiseks. Vastavalt rakendusaktidele võib EANS seda teavet levitada ka huvitatud isikutele.
  3. EANS käsitleb kõiki isikuandmeid kooskõlas kohaldatavate andmekaitsealaste õigusaktidega. Isikuandmete suhtes kohaldatakse EANSi andmekaitsetingimusi, mis on kättesaadavad EANSi kodulehelt (Andmekaitsetingimused | EANS).
  4. Isikuandmete säilitamine on reguleeritud EANSi andmekaitsetingimustes. Lennutegevusega seotud andmeid säilitab EANS üks aasta pärast kasutaja poolt konto kustutamist. Pärast tähtaja möödumist kustutatakse või anonümiseeritakse asjaomased andmed, kui neid enam ei vajata.
  5. Andmekaitsega seotud küsimuste korral võib kasutaja pöörduda EANSi poole aadressil Kanali põik 3, Rae küla, Rae vald, 10112 Harjumaa või eans [at] eans.ee (eans[at]eans[dot]ee).
 8. Lõpetamine
  1. EANSil on õigus rakendus igal ajal sulgeda või leping igal ajal ühepoolselt lõpetada.
  2. Kasutajal on õigus leping igal ajal ühepoolselt lõpetada teavitades vastavast soovist EANSi kirjalikult e-maili teel.
 9. Muud olulised tingimused ja kontaktandmed
  1. Lepingu kehtivad tingimused on igal ajal kättesaadavad EANSi kodulehelt.
  2. EANS võib lepingut muuta, avaldades muudetud lepingu tingimused EANSi kodulehel või rakenduses ning andes sellest mõistliku aja jooksul kliendile teada e-maili või rakenduse kaudu. Muudatustega mittenõustumisel kohustub klient rakendust veebilehitsejas mitte kasutama või selle oma nutiseadmest kustutama. Kui kasutaja jätkab rakenduse kasutamist pärast muudetud lepingu tingimuste kättesaadavaks tegemist, peetakse seda muudatustega nõustumiseks. 
  3. Lepingule kohaldatakse Eesti Vabariigi õigust ja seda tõlgendatakse kooskõlas Eesti Vabariigi õigusega.
  4. Rakenduse kasutamisel juhindutakse nii Euroopa Liidu kui ka Eesti Vabariigi lennundusalastest õigusaktidest, sh nende õigusaktide alusel kehtestatud korraldustest, juhistest jne.
  5. Lepinguga reguleerimata küsimustes juhindutakse kehtivatest õigusaktidest.
  6. Kõik lepinguga seotud vaidlused, mida ei õnnestu lahendada läbirääkimiste teel, lahendatakse Eesti Vabariigi kohtus.
  7. Kasutaja, kes on füüsiline isik ja kes kasutab rakendust eesmärkidel, mis ei ole seotud tegevus- või ärivaldkonnaga, võib pöörduda rakenduse kohta esitatava taotluse või kaebusega Tehnilise Järelevalve Ameti poole ja selle juurde moodustatud tarbijavaidluste komisjoni poole, mille pädevuses on lahendada tarbija ja kaupleja vahelisest lepingust tulenevaid tarbija algatatud tarbijavaidlusi, mida pooled ei ole suutnud lahendada kokkuleppe teel. Tarbijavaidluste komisjoni sekretariaat asub aadressil Endla 10a, 10122 Tallinn, tel. 667 2000, e-mail: info [at] ttja.ee (info[at]ttja[dot]ee).
  8. EANSi kontaktandmed lepingulistes küsimustes on järgnevad: Kanali põik 3, Rae küla, Rae vald, 10112 Harjumaa või eans [at] eans.ee (eans[at]eans[dot]ee).