Past projects

DLS Implementation

The activities within CPDLC (Controller-pilot data link communications) project, which was launched by EANS at the beginning of 2014, were temporarily suspended due to economic considerations and the EC Implementing Regulation 2015/310 (subject to EASA recommendations the deadline of CPDLC service implementation requirement is postponed by three years – the new deadline is 5 February 2018).

At the beginning of 2017 EANS decided to hire a consulting company for their assistance in CPDLC implementation (ATM System technical support, procedures required for air traffic control, their publication in AIP and ATCO training).

Agreements with both CPDLC service providers – SITA and ARINC – were concluded by October 2017

By the end of 2017 the technical capabilities were tested, ATS procedures were ready and training programmes for air traffic controllers were developed. ATCO training was performed in 2018.

CPDLC was implemented on 6 Aprill 2018.  

The project has been coordinated with ECAA and it has been agreed upon the submission of the required documents.

The project was financed by European Commission’s CEF fond in the frame of Call 2016

illustreeriv pilt
*CPDLC – Controller-Pilot DataLlink

ASM LARA tool Implementation

The process of LARA* implementation started in year 2012, when the preparatory works for the implementation of FUA (Flexible Use of Airspace) Concept and the deployment of the respective system were initiated in Estonia. Comparing the parameters of the existing ASM systems against NEFAB** Target Concept requirements, the decision was in favour of EUROCONTROL LARA.

Other NEFAB states were of the same opinion, therefore, it was a common decision at the FAB level that all the four states would gradually implement LARA. For Estonia there was a temporary obstacle in the matter: LARA was available for EUROCONTROL members only. At the beginning of 2015 Estonia received full support  from EUROCONTROL for LARA implementation after becoming its full member.

Free Route Airspace and supporting it LARA system have a significant role in the Free Route Airspace (FRA) project of the Functional Airspace Block – they help a lot segregate civil and military operations in an optimal way in the planning phase, thus reducing  air traffic controllers’ workload, strengthen the information exchange between ATC centres and EUROCONTROL (as Network Manager) on the one hand and in the future with FAB our neighbouring states, Finnish and Latvian airspace management units, on the other.

The project was financed by European Commission’s CEF fond in the frame of Call 2014

illustreeriv pilt

* LARA- Local and Sub-Regional Airspace Management Support System- the system displaying information regarding use of airspace

**NEFAB- North European Functional Airspace Block

Tsiviil-sõjaline koostöö – Ämari lennubaasi lennujuhtimise arendamine

Ämari lennubaasi lennujuhtimise arendamine ehk Ämari projekt, käivitati aastal 2014. Projekti eesmärgiks oli Ämari lähi- ja lähenemislennujuhtimisteenuse osutamise võimekuse loomine ning vastavate koostööprotseduuride ja Ämari õhuruumi kontseptsiooni väljatöötamine.

Projektitöö käigus:

  • vaadati üle kogu õhuruumi struktuur;
  • loodi Ämari lähiala (CTR);
  • töötati välja Ämari lähi- ja lähenemislennujuhtimisteenus ja -protseduurid;
  • tehti ohutusalaseid hinnanguid teenusele;
  • koolitati personal.

EANS-i poolt käivitus lähenemislennujuhtimisteenuse osutamine Ämari lennuvälja lähenemisalas 30. aprillil 2015. aastal.

Projekti raames rakendati Tallinna lennuvälja lähenemislennujuhtimisalas 3NM (meremiili) vähendatud hajutusmiinimumi, mis suurendas oluliselt läbilaskevõimet. Samuti rakendati samas alas sektoriseerimine (ARR/DIR), et vähendada Ämari projektiga kaasnenud töökoormust lähenemislennujuhtimise tööpositsioonidel.

Osalemine SHERPA konsortiumis

Aastatel 2011-2013 osales EANS SHERPA konsortsiumi* liikmena Euroopa komisjoni poolt algatatud SHERPA projektis, mida juhtis Euroopa satelliitteenuse osutaja (European Satellite Service Provider).

Koostöös Poola, Kreeka, Türgi, Bulgaaria ja teiste riikide teenuseosutajatega töötas EANS välja õhusõidukite GNSS** põhised vertikaalse juhtimisega lähenemise protseduurid *** ning osales rahvusliku suutlikkusel põhineva navigatsiooni**** plaani arendamisel. SHERPA projektis osalesid kõik Eesti huvigrupid: Lennuamet, AS Tallinna Lennujaam ja riiklik lennufirma Estonian Air. Tänu projektis osalemisele said EANS- i spetsialistid vajalikud teadmised ja võimekuse ise protseduure kujundada.

*SHERPA – Support ad-Hoc to Eastern Region with Pre-operational Actions on GNSS

**GNSS – Global Navigation Satellite System

***SBAS APV – Approach Procedures with Vertical Guidance

****PBN – Performance-based Navigation

Koostöö Venemaa ja Kaukaasia regiooniga

EANS omab rahvusvaheliste (nt ICAO) standardite Eestis juurutamise ning lennujuhtimisteenuste süsteemi välja töötamise kogemust. EANS on otsustanud jagada oma kogemusi sarnaste ülesannete ees seisvatele lennundusettevõtetele.
Koostöös Rootsis asuva konsultatsioonifirma Swedaviaga konsulteeriti Venemaa looderegiooni lennuliiklusteeninduse keskust. Samuti oli tihe konsultatsioonialane koostöö Armeenia, Aserbaidžaani ja Gruusia Lennuametite ning lennuliiklusteenuste pakkujatega.
Taolise tegevuse üldisemaks eesmärgiks oli nii Venemaa kui Kaukaasia riikide lennundussektori seadusandlike baaside kaasajastamine, et viia need kooskõlla vastavate rahvusvaheliste nõuetega. Ettevõtmine, mille lõppeesmärgiks oli aidata kaasa ohutu ja efektiivse globaalse lennundussektori loomisele.

Konsultatsioonitegevus hõlmas kõiki lennuliiklusteeninduse erinevaid aspekte (st. lendude juhtimine, lennuinfo, meteoteenistus, sidesüsteemid, otsingu- ja päästeteenistus – ATC; AIS, MET, COM, SAR) ja oli üles ehitatud etappidena:

  • Olemasolevate süsteemide hindamine;
  • võrdlemine kehtiva ICAO poolt välja töötatud seadusandlusega;
  • ettepanekute tegemine vajalike muudatuste, arengu- ja väljaõppeprogrammide osas.

EANS konsultatsioonitegevuse mõte oli toetada kogu lennundussektori kaasajastamist ning toimimisefektiivsuse tõstmist ülalnimetatud regioonides, seda nii seadusandluse kui pakutavate lennujuhtimisteenuste osas.
EANS konsultatsioonitegevus leidis ka ICAO ja IATA poolset igakülgset toetust. Oli tõeline väljakutse omada võimalust anda sedavõrd kaalukas omapoolne panus rahvusvahelise lennunduse infrastruktuuri välja töötamisse ja edasiarendamisse.

ISO 9001:2008

Lennuliiklusteeninduse AS (EANS) on oma töö korraldanud vastavalt ISO 9001:2008 nõuetele. Sertifikaat on välja antud sertifitseerimisfirma Bureau Veritas poolt ja see hõlmab aeronavigatsiooniteeninduse – lennuliiklus-, side-, navigatsiooni-, seireteeninduse ja aeronavigatsioonilise teabe teeninduse osutamist.

Uueks väljakutseks lähiajal on üleminek uuele kvaliteedijuhtimissüsteemi standardile ISO9001:2015

Illustreeriv pilt