Koolitus

LENNUJUHTIMIS KOOLITUS

Sisseostetav koolitus

Lennujuhtide ametialase väljaõppega tegeleb üldjuhul Eesti Lennuakadeemia (www.eava.ee). Instruktorite (ettevõtte sisekoolitajate) täiendõpe toimub regulaarselt nii Eestis kui välismaal.

Ettevõttesisene koolitustegevus

Jooksvalt viiakse läbi ettevõttesisest täiendõpet. Lennujuhtimisosakonnas töötab hetkel üle kümne spetsiaalse instruktorikoolituse läbinud lennujuhi, kes on pädevad läbi viima nii erialast teooriaõpet kui praktilist õpet simulaatoritel ja lennujuhtimis töökohtadel. Alates 1994. aastast osalevad lennujuhid-instruktorid Eesti Lennuakadeemia lennujuhtide väljaõppekursustel.

Ettevõtteväliselt pakutavate lennujuhtimisalaste koolituste valdkonnad:

  • protseduurid;
  • radarilennujuhtimine;
  • tööpositsioonidepõhine lennujuhtimine;
  • teoreetiline diskursus (raadioside, lennureeglid jm.).

Ettevõtteväliste koolituste kliendid:

  • õhuväe spetsialistid;
  • väikelennuväljade spetsialistid;
  • Eesti Lennuakadeemia;
  • väliskonsultatsiooni raames koolitust saanud ettevõtted Vene Föderatsioonis ning Kaukaasia riikides.

Kontakt: EANS Lennujuhtimisosakond 6 258 251

LENNUINFO KOOLITUS

Lennuinfo osakonna spetsialiste üheski õppeasutuses otseselt välja ei koolitata. Seetõttu on Lennuinfo osakonna tegevuste hulgas olulisel kohal ka koolitustegevus, mis tähendab nii uute töötajate koolitamist kui ka pädevus- ja tellimuskoolituste läbiviimist.

SIDETEHNIKA KOOLITUS

Sidetehnika osakonna töötajad on erineva haridusliku taustaga, olles omandanud hariduse Tallinna Tehnika Ülikoolis, Eesti Lennuakadeemias või välismaa tehnilises kõrgkoolis.

EANS-is on kasutusel NSA poolt aktsepteeritud tehnilise personali pädevushindamise süsteem, mis vastab Euroopa Komisjoni ohutusnõuetes 5 (ESSAR 5) esitatud nõuetele.

2017. a on käimas 2 aastane tehnilise personali koolitusprogramm, mille lõpuks töötajad omandavad pädevused, mis vastavad Euroopa Komisjoni rakendusmääruses 2016/1377 toodud nõuetele.