Lennuohutus

Üheks olulisemaks lennundussektorit ühendavaks võtmeteemaks on lennuohutus, mille tagamine eeldab lennundusega seotud valdkondade (sh regulaatorid, lennuliiklusteenindused, lennujaamad, lennuoperaatorid jne) tihedat koostööd. Lennuliiklusteenindustel on selles kontekstis täita oma kindel roll – sujuva ja ohutu lennuliikluse tagamine, vähendades riski õhusõidukite omavaheliseks kokkupõrkeks ja õhusõiduki kokkupõrkeks maapinnaga.

Lennuohutuse juhtimise protsess kujutab endast erinevaid tegevusi ohtude/riskide ennetamiseks:

  • olemasolevate ohtude/riskide väljaselgitamine;
  • protseduuriliste ennetusmeetmete väljatöötamine;
  • ennetusmeetmete kasutuselevõtt;
  • ennetusmeetmete toimimise süstemaatiline järelevalve – tuvastamaks õigeaegselt kasutuselolevate protseduuride, metoodikate, tehniliste süsteemide jms võimalikke kitsaskohti, mis võivad saada määravaks reaalse ohusituatsiooni korral.

Ohutusjuhtimissüsteem (Safety Management System) on süstemaatiline lähenemine lennuohutuse juhtimisele, sisaldades  vajalikke organisatoorseid struktuure, vastutusi, poliitikaid, protseduure.

Ohutusjuhtimissüsteemi ja selle elementide toimimise korraldamine on EANS-is delegeeritud ohutusosakonnale. Erinevate spetsialistide kaasamisega (lennujuhid, insenerid-, tehnikud, lennuinfo osakonna töötajad, juhtkond jt) töötatakse välja ettevõtte lennuohutusalased põhimõtted ning tagatakse nende juurutamine ja toimimine.

Lennuohutusega oleme süsteemselt tegelenud alates 1997. aastast ning 2006. aastast on meie ohutusjuhtimissüsteem viidud vastavusse Euroopa Lennuliikluse Ohutuse Organisatsiooni (EUROCONTROL) ohutusnõuetega (ESARR 3). Ohutusjuhtimise süsteemi rakendamiseks vajalikud protseduurid on esitatud erinevate osakondade käsiraamatutes, protseduurides ja juhendites. Ohutusjuhtimissüsteemi loomisel on tuginetud nii rahvusvahelistele kui siseriiklikele nõuetele.

Ohutusjuhtimissüsteemi võtmeelementideks on:

  • positiivse ja ennetava ohutuskultuuri (Safety Culture) loomine organisatsioonis;
  • ohutusalaste juhtimispõhimõtete kirjeldamine ja ohutuseesmärkide püstitamine (Safety Policy and Objectives);
  • ohutusalaste riskide haldamine (Safety Risk Management);
  • ohutuse soovitud taseme saavutamine (Safety Achievement) läbi ohutusnõuete ja protseduuride täitmise, kompetentse personali tagamise ning ohutusalase koostöö;
  • ohutuse tagamine (Safety Assurance) läbi ohutusalastest juhtumitest teavitamise, nende uurimise ja parendustegevuste elluviimise, ohutusnäitajate mõõdistamise, muudatuste juhtimise, ohutusalaste ülevaatuste ja auditite läbiviimise ning nendest tulenevate parendustegevuste elluviimise;
  • ohutuse edendamine (Safety Promotion) läbi ohutusalase teadlikkuse tõstmise, tõhusa ohutusalase teabe vahetamise, kogemuste jagamise ning koolitamise.