Väärtused

ARENG

Arendame ennast ja lennundust

EANSi spetsialistid on motiveeritud ennast koolitama nii erialaselt kui isiklikul tasandil. Olles kursis lennundussektori arengutega ja valdkonna spetsiifikaga, saame üheskoos arendada ettevõtet ja seeläbi ka lennundust tervikuna nii Eestis kui ka maailmas. Teisalt, arendades ennast isiklikul tasandil, kasvame inimestena ning saame teadlikumaks sellest, mis meid motiveerib ning mõjutab nii negatiivselt kui positiivselt – neid teadmisi kasutavad EANSi spetsialistid ka oma töises arengus. EANSi inimesed näevad väljakutsetes võimalusi, mitte takistusi ja mõtlevad kaasa, kuidas toetada ettevõtte ja seeläbi kogu lennunduse arengut.

KOOSTÖÖ

Saavutame eesmärke läbi koostöö
Iga inimene oma teadmiste ja oskustega on väga oluline osa EANSist – nii indiviidi kui meeskonna tasemel. Lennundussektor pakub aga pidevalt väljakutseid ja võimalusi, millele on mõistlik vastu astuda üheskoos, sest efektiivseimad lahendused sünnivad mõtestatud koostöö raames, kus iga inimene teab ja mõistab oma rolli ning pakub oma teadmistega tuge teistele. EANSis töötavad inimesed, kes väärtustavad koostööd ­­- nad  jagavad lahkelt ettevõtte strateegiliste eesmärkide saavutamiseks vajalikku informatsiooni, hindavad kolleegide ajaresurssi ning märkavad nii enda kui kolleegide panust.

AUSUS JA AVATUS

Olen aus ja avatud oma suhtumises ja tegemistes
Oleme oma tegemistes läbipaistvad ning avatud ja jagame pidevalt informatsiooni toimuva kohta. Seejuures pole vähem tähtis jääda ausaks – nii enda kui ka kolleegide ja koostööpartnerite vastu, pidades kinni kokkulepitud tähtaegadest, lubadustest ja avaldades arvamust ettevõtte ja selle töötajate heaolu arvestades.