Tegevuspõhimõtted

Vastavalt meie missioonile oleme orienteeritud: OHUTUSELEKLIENDILE, KVALITEEDILE, KASUMLIKKUSELE, KESKKONNASÕBRALIKKUSELE ja lisaks loomulikult oma PERSONALILE. Usume, et meie edu garantiiks on põhimõte: vaid globaalselt mõtlev, ratsionaalselt tegutsev ning inimressurssi ja arengut väärtustav ettevõte saab ka homme olla edukas!

EANS-i kogu tegevuse lõppeesmärgiks on ohutu, kvaliteetse, konkurentsivõimelise ning kliendi ootustele ja vajadustele paindlikult reageeriva aeronavigatsiooniteenuse osutamine. EANS-i strateegia esitab suure väljakutse lähiaastateks: integreerida lennuliikluse korraldamise ja erinevad abiprotsessid ühtseks terviklikuks juhtimissüsteemiks. Olulisemad valdkonnad siin on kvaliteedi-, ohutus-, informatsiooni haldamise, julgestus-, kriisi-, töötervishoiu ja keskkonnajuhtimine.

Selle ülesande täitmine on võimalik vaid läbi sihipärase ja koordineeritud meeskonnatöö, mis meie strateegias kajastub alljärgnevalt:

  • Pidev, süsteemne ja läbimõeldud arendustegevus ettevõtte igal tasandil.
  • Mitmetasandiline koostöö: regionaalne – rahvusvaheline; teiste ettevõtete ja organisatsioonidega, firmasisene – ühtne tegevuste korraldamine.
  • Motiveeritud ja pädeva meeskonna loomine ja säilitamine, inimressurssi väärtustavate juhtimispõhimõtete kasutamine.
  • Kaasaegse, rahvusvahelistele nõuetele vastava lennujuhtimise tugitehnoloogia ning lennuliikluse korraldamise (ATM – Air Traffic Managment) infrastruktuuri tagamine.

EANS-i suhteliselt väikesearvuline töötajaskond loob soodsad eeldused osalusdemokraatia põhimõtete reaalseks rakendamiseks – igal töötajal on võimalus teha töökorralduslikke küsimusi puudutavaid ettepanekuid, osaleda lisaks põhitegevusele erinevates projektides ja ettevõtmistes. Samuti võimaldab töötajate optimaalne arv pidevat dialoogi ja otsest tagasisidet töötaja ja juhtkonna vahel. Nende tegurite tulemuseks on meeskond, kes tunneb end vajaliku ja hinnatuna ning on isiklikult motiveeritud panustama ühiste eesmärkide saavutamisse ja oma töö, kolleegide ja töökeskkonna väärtustamisse.

Ettevõttes on kasutusele võetud õiglase suhtumise põhimõtted (Just Culture). See põhineb ohutuse ja vastutuse õigel tasakaalul ning võimekusel õppida enda ja teiste vigadest.

Alates 2008. a on juhtkonna ja töötajate koostöös kokku lepitud väärtused , millede järgimine aitab kaasa EANS-i ühiste eesmärkide täitmisele.

Selle tulemusena on EANS hästi toimiv, tõhus ja arengutele avatud, mis tagab efektiivsuse pikemas perspektiivis, et olla hinnatud partneriks oma klientidele ja töötajatele.