Üldine

 

 

 

 

 

EANS, ärinimega Lennuliiklusteeninduse Aktsiaselts, on Eesti Vabariigi Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi haldusalasse kuuluv, kaasaegne ja dünaamiliselt arenev ettevõte. Ettevõtte aktsiate ainuomanikuks on Eesti Vabariik.

EANS koosneb üheksast allüksusest: juhtkond, lennujuhtimis-, lennuväljade, sidetehnika, lennuinfo, arendus-, ohutus-, personali- ja finantsosakond. Ettevõttes töötab ligi 200 inimest,  kellest üle kolmandiku moodustavad lennujuhid.

Meie põhitegevuseks on kohalike ja rahvusvaheliste lendude juhtimine Tallinna lennuinfopiirkonnas (s.o kogu Eesti õhuruumis ning sellega kaasnevates neutraalvete kohale jäävates osades, mis on ICAO kokkulepetega Eestile delegeeritud). Lennujuhtimine kujutab endast lihtsustatult ohutu ja sujuva lennuliikluse tagamist. Põhilise osa meie poolt teenindatavatest lendudest moodustavad ida- ja läänesuunalised ülelennud. Kokku teeme koostööd pea 1000 erineva kliendiga.

Missioon

Missioon: Koostöös oma partneritega osutada ohutut, kvaliteetset ja keskkonnasõbralikku, lennutranspordi sektori kasvule ja lisaväärtuse loomisele orienteeritud lennuliikluse juhtimisteenust ja toetada rahvusliku kaitse vajadusi õhuruumi suveräänsuse tagamisel.

  • Usaldusväärsus- sertifikaadid Omame Lennuameti poolt Euroopa parlamendi ja Nõukogu määruse (EÜ) nr 550/2004 ja Komisjoni määruse nr 2096/2005 kohaselt väljastatud ühistele nõuetele vastavat aeronavigatsiooniteenuse osutaja sertifikaati, mis on ühtlasi meie poolt pakutavate teenuste kvaliteedi riiklikuks garantiiks.
  • Alates 2002. aastast on lennuinfo, 2004. aastast sidetehnika, 2005. aastast lennujuhtimis- ja 2008. aastast arendusosakonna tegevus tunnistatud vastavaks ISO 9001: 2000 ja hiljem ISO 9001: 2008 kvaliteedijuhtimise standardiga kehtestatud nõuetele.
  • 2015. aasta sügisest alates oleme Lennuameti poolt sertifitseeritud lennujuhtimiskoolitajad, mis annab meile loa teha nii üksuse- kui ka jätkukoolitusi.
  • 2016. aasta alguses väljastas Lennuamet meile lennuprotseduuride väljatöötaja sertifikaadi.

Oma tegevuses lähtume Euroopa Liidu ja Eesti Vabariigi õigusaktidest ning lennundussektori rahvusvaheliste katusorganisatsioonide – aeronavigatsiooniteenust pakkuvate ettevõtete rahvusvahelise organisatsiooni ICAO (International Civil Aviation Organisation) ja Euroopa Lennundusohutusameti EASA (European Aviation Safety Agency) poolt välja töötatud regulatiivdokumentidest.

Organisatsiooniline kuuluvus

1992. aastal sai Eestist Rahvusvahelise tsiviillennunduse organisatsiooni ICAO 166. liige, mis tõi ühtlasi endaga kaasa kohustuse tagada oma riigi territooriumil rahvusvahelisele lennuliiklusele ICAO standardite ja soovitusliku praktikaga kehtestatud nõuetele vastav lennuvälja- ja lennujuhtimisteenus.
1995. aastal liitus Eesti Vabariik Euroopa Tsiviillennunduse Konverentsiga (ECAC).
2000. aastal liitusime lennuliiklusteenust pakkuvate äriettevõtete rahvusvahelise organisatsiooniga CANSO.
2002. aastal liitusime Põhjamaade lennuliiklusettevõtete koostöögrupiga, mis alates 2007. aastast kandis nime Põhja-Euroopa lennuliikluse ettevõtete (North European ANS Providers – NEAP) koostöö. 2012. aastal reformiti koostöö ümber ärilistele alustele ja ta sai uue nime Borealis Alliance.
2012. aasta lõpus loodi Põhja-Euroopa funktsionaalne õhuruumiosa NEFAB (North European Functional Airspace Block), kuhu kuuluvad Norra, Soome, Eesti ja Läti.
2015. aastal liitus Eesti EUROCONTROL-iga