Üldine

 

 

 

 

 

2015-2016 EANS aastaraamat

EANS, ärinimega Lennuliiklusteeninduse Aktsiaselts, on Eesti Vabariigi Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi haldusalasse kuuluv, kaasaegne ja dünaamiliselt arenev ettevõte. Ettevõtte aktsiate ainuomanikuks on Eesti Vabariik.

Meie põhitegevuseks on kohalike ja rahvusvaheliste lendude juhtimine Tallinna lennuinfopiirkonnas (s.o. kogu Eesti õhuruumis ning sellega kaasnevates neutraalvete kohale jäävates osades, mis on ICAO konventsiooniga Eestile delegeeritud). Lennujuhtimine kujutab endast lihtsustatult ohutu ja sujuva lennuliikluse tagamist. Põhilise osa meie poolt teenindatavatest lendudest moodustavad ida- ja läänesuunalised ülelennud. Kokku teeme koostööd pea 1000 erineva kliendiga.

Oma tegevuses lähtume Euroopa Liidu ja Eesti Vabariigi õigusaktidest ning lennundussektori rahvusvaheliste katusorganisatsioonide – aeronavigatsiooniteenust pakkuvate ettevõtete rahvusvahelise organisatsiooni ICAO (International Civil Aviation Organisation) ja Euroopa Lennundusohutusameti EASA (European Aviation Safety Agency) poolt välja töötatud regulatiivdokumentidest. Omame Lennuameti poolt Euroopa parlamendi ja Nõukogu määruse (EÜ) nr 550/2004 ja Komisjoni määruse nr 2096/2005 kohaselt väljastatud ühistele nõuetele vastavat aeronavigatsiooniteenuse osutaja sertifikaati, mis on ühtlasi meie poolt pakutavate teenuste kvaliteedi riiklikuks garantiiks.

EANS koosneb üheksast allüksusest: lennujuhtimis-, lennuväljade, sidetehnika, lennuinfo, arendus-, ohutus-, personali-, ja  finantsosakond. Ettevõttes on üle 180-ne töötaja, kellest üle kolmandiku moodustavad lennujuhid. Lennujuhtide ametialase väljaõppega tegeleb Eesti Lennuakadeemia (www.eava.ee).

Alates 2002. aastast on lennuinfo-, 2004. aastast sidetehnika-, 2005. aastast lennujuhtimis- ja 2008. aastast arendusosakonna tegevus tunnistatud vastavaks ISO 9001: 2000 ja hiljem ISO 9001: 2008 kvaliteedijuhtimise standardiga kehtestatud nõuetele.

Põhiprintsiibid, millest oma tegevuses lähtume on kirjas aktsiaseltsi missioonis:

Missioon

Koostöös oma partneritega osutab EANS ohutut, kvaliteetset ja keskkonnasõbralikku, lennutranspordi sektori kasvule ja lisaväärtuse loomisele orienteeritud lennuliikluse juhtimisteenust ja toetab rahvusliku kaitse vajadusi õhuruumi suveräänsuse tagamisel

Organisatsiooniline kuuluvus

1992.a sai Eestist Rahvusvahelise Tsiviillennunduse Organisatsiooni ICAO 166. liige, mis tõi ühtlasi endaga kaasa kohustuse tagada oma riigi territooriumil rahvusvahelisele lennuliiklusele ICAO standardite ja soovitusliku praktikaga kehtestatud nõuetele vastav lennuvälja- ja lennujuhtimisteenus.

1995.a liitus Eesti Vabariik Euroopa Tsiviillennunduse Konverentsiga (ECAC).

2000.a Lennuliiklusteeninduse AS-ist sai lennuliiklusteenust pakkuvate äriettevõtete rahvusvahelise organisatsiooni CANSO liige.

2002.a Lennuliiklusteeninduse AS liitus Põhjamaade lennuliiklus ettevõtete koostööga,  2007. aastast kandis ühendus nime Põhja-Euroopa lennuliikluse ettevõtete koostöö  (North European ANS Providers – NEAP). 2012. aastal reformiti koostöö ümber ärilistele alustele ja ta sai uue nime Borealis alliance.

2012.a lõpus loodi Põhja-Euroopa funktsionaalne õhuruumiosa NEFAB (North European Functional Airspace Block), kuhu kuuluvad Norra, Soome, Eesti ja Läti.

2015.a liitus Eesti EUROCONTROL-iga