Ühtse taeva programmi rakendamine (SSIP)

1995.aastal sai Eestist Euroopa Tsiviillennunduse Konverentsi (ECAC) täieõiguslik liige ning riik kohustus oma lennuliikluse juhtimise süsteemi kooskõlla viima Euroopas üldlevinud lennujuhtimise printsiipidega. Selle eesmärgi saavutamiseks osaleb Eesti EUROCONTROL-i poolt koordineeritavas Konvergentsi ja rakendusprogrammis (Convergence and Implementation Plan, edaspidi CIP). Tegemist on kogu Euroopa lennuliikluse korraldust käsitleva tegevusplaaniga, mille regulaarne läbivaatamine annab ülevaate rakendamise seisust ning saavutatud eesmärkidest. CIP koostatakse järgneva viie aasta kohta ning seda uuendatakse igal aastal.

2009. aastal muutus CIP dokumendi nimetus – nüüd on see Ühtse Taeva rakendamise dokument (Single Sky Implementation document – SSIP). On kaks erineva suunitlusega SSIP dokumendi formaati: Euroopa Ühtse Taeva programmi rakendamise dokument (European Single Sky Implementation – ESSIP) ning kohalik dokument (Local Single Sky Implementation – LSSIP).
Euroopa dokument – ESSIP sisaldab üldist informatsiooni riikidele, militaarstruktuuridele ja teistele lennundusvaldkonna osapooltele riigi tasandil rakenduskavade koostamiseks, mis täpsustatakse kohalikus SSIP dokumendis.
Kohalik dokument – LSSIP määratleb riigi keskpikad plaanid ning ESSIP eesmärkide täitmiseks nõutavad rakendustegevused. Siin sätestatakse igalt osapoolelt oodatav panus nende plaanide elluviimisse ning lennuliikluse korraldamise tulemusnäitajate saavutamiseks kokku lepitud tegevused.

Eesti LSSIP dokument 2012 versioon hõlmab järgnevaid valdkondi:
• õhuruumi organiseerimine ja korraldamine (AOM)
• lennujaamade käitamine (AOP)
• lennujuhtimine (ATC)
• side ja sageduskoordineerimine (COM/SPC)
• keskkond (ENV)
• lennuliikluse voogude korraldamine ja läbilaskevõime tõstmine (FCM)
• inimfaktorid (HUM)
• süsteemide koostalitusvõime (ITY)
• aeronavigatsiooniline informatsioon (INF)
• navigatsioon (NAV)
• lennuohutus (SAF)
• lennuohutuse regulatsioon (SRC)

Vastavalt reguleerimisvaldkonnale jaotuvad Ühtse Taeva programmi rakenduseesmärgid oma tasemelt kolme gruppi:
• ECAC või üle-euroopalise tasandi eesmärgid: rakendamiseks kõikides ECAC liikmesriikides eelnevalt kindlaksmääratud ajakava alusel.
• EU+: rakendamiseks Euroopa Liidu liikmesriikides, pluss Norra ja Šveits.
• ECIP Harmoniseerimine: täiendav eesmärk rakendamiseks mingi teatud liikmesriigi poolt või mingi teatud lennujuhtimise üksuse tasandil, juhul kui vastav riik otsustab rakendada seda eesmärki kohalike lennuliikluse korraldamise tulemusnäitajate saavutamiseks.

Eesti riik on volitanud SSIP eesmärke kavandama ja täitma neli peamist osapoolt: EANS, Lennuamet, AS Tallinna Lennujaam ja Eesti Õhuvägi