Vabalt valitavate marsruutidega õhuruumi juurutamine Põhja-Euroopas

Vabalt valitavate marsruutidega õhuruumi (Free Routing Airspace – FRA) juurutamine on üks tähtsamaid SESAR* juurutamiskava projekte, olles üks kuuest SESAR katseprojekti raames eelisarendatavast lennuliikluse korraldamise funktsionaalsusest.
2013. a otsustasid kuue Põhja-Euroopa riigi – Taani, Rootsi, Norra, Läti, Soome ja Eesti – transpordiministrid rakendada vabamarsruudi õhuruum (FRA) nende riikide lennuliiklusteeninduste kontrollitavas õhuruumis
(ehk NEFRA alal) ja teha seda piiriülese pilootprojektina ennaktempos (12. novembrist 2015) ehk 7 aastat varem, kui Euroopa Komisjoni rakendusmäärusega seatud kohustuslik tähtaeg (2022. a). Just oma piiriülese iseloomu ja marsruudivaba opereerimist toetava tsiviil-sõjalise paindliku õhuruumikasutuse sünkroniseeritud rakendamise tõttu on NEFRA projekt pälvinud Euroopa Liidu tasemel erilise tähelepanu.
NEFRA** rakendamine planeeriti kahes etapis, kus esimeses faasis (2015. a novembris) rakendunuks vabamarsruudi õhuruum olemasolevate süsteemi funktsionaalsuste tasemel ning teises faasis (2017. a lõpus) täiendavate võimekustega, milleks on mh muutuva marsruudiosa koordineerimine ja sõnumiedastus võrguhalduri vahendusel.
Õhuruumi paindlikku kasutamist, mis põhineb jagatud otsustamise printsiibil, olukorrateadlikkusel ning tulemuslikkuse mõõtmiseks vajalikul andmekogumisel, tagab eelmisel aastal edukalt rakendatud õhuruumi haldamise ja paindliku kasutamise tööriist (LARA – Local and sub-Regional Airspace Management Support System).
2015.a alguses ilmnenud mõningate tehniliste erisuste tõttu piirdus 12. novembril rakendatud lahendus siiski nelja riigi (Norra, Läti, Soome ja Eesti) lennuliiklusteeninduse vastutusalaga Põhja- Euroopa funktsionaalse õhuruumiosa vabamarsruudi õhuruumi (NEFAB) kujul, kahes eraldiseisvas osas. Seda lahendust nimetati NEFRA esimese faasi esimeseks astmeks ja teise astme rakendamine planeeriti 23. juuniks 2016 Põhja-Euroopa (NEFAB ) ja Taani/Rootsi (DK/SE FAB ) funktsionaalsete õhuruumiosade vabamarsruudi alade ühendamise teel. Selle realiseerimist lihtsustasid oluliselt 2015. a jooksul teostatud simulatsioonid ja arendustööd protseduuride kohandamiseks, koostatud ohutushinnangud ja aeronavigatsioonilise teabe pakett ning läbi viidud töötajate koolitused ja kliendiüritused.
SESAR* – Single European Sky Air Traffic Managment Reasearch – Euroopa ühistaeva arendustegevuse programm
NEFRA** – North European Free Route Airspace – Põhja-Euroopa vabamarsruudi õhuruum