Õhuruumi haldamise infosüsteemi rakendamine (ASM/LARA)

Õhuruumi kasutamise alase informatsiooni edastamise süsteemi rakendamise protsess hoogustus Eestis 2012. aastal, mil alustati eeltööga õhuruumi paindliku kasutamise kontseptsiooni rakendamiseks Eestis ning vastava süsteemi kasutuselevõtuks. Võrreldes saada olevate ASM-süsteemide parameetreid NEFAB-i** Target kontseptsiooni  nõuetega, osutus eelistatuks EUROCONTROL-i LARA*.

Kuna samale seisukohale jõudsid ka teised NEFAB-i riigid, võeti FAB-i tasandil vastu otsus, et kõik neli riiki võtavad LARA kasutusele. Eesti puhul osutus ajutiseks takistuseks asjaolu, et LARA on tavakorras saadaval vaid EUROCONTROL-i liikmetele. 2015. aasta alguses EUROCONTROL-i täisliikmeks saamisega pälvis LARA kasutuselevõtt Eestis EUROCONTROL-ist täistoetuse.

Paindlik õhuruumikasutus ning seda toetav LARA süsteem omavad olulist rolli funktsionaalse õhuruumi osa trassivaba õhuruumi (FRA) projektis – need aitavad planeerimisfaasis optimaalselt eraldada tsiviil- ja militaarlennutegevust, vähendades seeläbi lennujuhtide operatsioonilist töökoormust; toetavad infovahetust lennujuhtimiskeskuse ja EUROCONTROLi kui võrguhalduri vahel ning tulevikus ka FAB-i naaberriikide, Soome ja Läti õhuruumi haldamise üksustega.

Projekti rahastas Euroopa komisjoni CEF fond Call 2014 raames.
EL lipp

 

* Local and Sub-Regional Airspace Management Support System (LARA)
**NEFAB- Põhja Euroopa funktsionaalse õhuruumi osa